AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Vety, ktoré tehotným ženám nehovorte

V tehotenstve má naše okolie neustálu potrebu sa nás pýtať ako sa máme, či nám niečo nechýba, ako sa cítime a radiť nám čo a ako máme a nemáme robiť a čo nás čaká pri pôrode a v rodičovste. Tiež ste to neznášali? Aké zaručené rady a otázky vás privádzali k šialenstvu?
Vety, ktoré tehotným ženám nehovorte
 1. Nebudú to dvojčatá?
 2. Po pôrode už sa vôbec nevyspíš.
 3. Zase plačeš? To sú hormóny.
 4. Určite to bude dievčatko! To mame berie krásu.
 5. Pôrod? No hrozný, čo ti budem rozprávať?
 6. Len si ešte uži, po pôrode to všetko skončí.
 7. Kde budeš rodiť? To tam? Tam rodila kamarátka a bolo to príšerné.
 8. Je to plánované alebo sa vám to stalo?
 9. Naozaj chcete dať toto meno?
 10. Koľko si pribrala? 20 kíl?
 11. No, dievča, strií už sa nezbavíš.
 12. Bude to chlapec alebo dievčatko?
 13. Môžem si siahnuť na brucho?
 14. Tebe ale vyrástli prsia. Škoda, že po pôrode spľasnú.
 15. To ja, keď som bola tehotná....

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma