AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Na čo je v škole psychológ

Možno ste sa so školským psychológom stretli tento rok po prvý raz pri zápise. Alebo možno už máte staršie dieťa školopovinné, takže so školským psychológom máte vlastnú skúsenosť. Viete, čo od neho môžete požadovať?
Na čo je v škole psychológ

Mnoho z vás môže namietnuť - áno, máme školopovinné dieťa, ale na našej základke žiadny školsky psychológ nie je! Zatiaľ totiž fungujú školskí psychológiva len v niektorých školách.

Domov a rodina | Materstvo | Zdravá výživa | Životný štýl | Batoľa

Dôvody prečo zvážiť dlhodobé dojčenie

Táto profesia je totiž na Slovensku pomerne mladá, jej začiatky sa datujú približne do porevolučných deväťdesiatych rokov minulého storočia. V zahraničí (napr. v USA) je táto pozícia v školách bežná a často sa využíva.

Poradí s odkladom i mierou záťaže

S akým problémom, otázkou či žiadosťou o pomoc sa môžeme ako rodičia
obrátiť na školského psychológa? Títo špecialisti sa môžu v ponuke služieb určitým spôsobom líšiť podľa profesijnej skúsenosti a vyššieho úväzku v škole, niektoré činnosti však možno čakať u väčšiny školských psychológov.

Pokiaľ máte čerstvého školáka, práve zapísaného do prvej triedy, môžete využiť túto službu ešte pred nástupom do školy. Psychológ poradí potomkovi „na mieru“ vhodné činnosti a aktivity, ktoré môžete trénovať ešte pred nástupom do prvej triedy.

Môžete s ním aj konzultovať vhodnosť odkladu školskej dochádzky alebo v prípade, že vo vami vybranej škole funguje prípravná trieda, vhodnosť nástupu práve do nej ako alternatívy k odkladu.

V prvej triede sa potom väčšina konzultácií s rodičmi týka adaptácie na školu (napríklad u úzkostných detí, hyperaktívnych alebo u detí s pomalým tempom, s menej zrelou pracovnou zložkou). S psychológom tiež môžete konzultovať mieru vhodnej záťaže pri domácej príprave na školu.

Sleduje život v triede aj mimo nej

Výhodou školského psychológa je, že sa pohybuje priamo v prostredí školy, môže ísť na hodiny do triedy, sledovať pravidelne, ako váš malý školák prospieva a či navrhnuté zmeny prinášajú ovocie. Pozná učiteľský kolektív, vie, čo možno od ktorej učiteľky či učiteľa očakávať a kedy u pedagógov intervenovať v prospech dieťaťa.

Domov a rodina | Materstvo | Zdravá výživa | Batoľa | Predškolák

Počas leta deti rastú rýchlejšie

Vo výnimočných prípadoch je možné u detí v prvej triede žiadať o dodatočný odklad – to ak je dieťa na školu ešte nezrelé – a tiež v tomto rozhodovaní môže školský psychológ významne pomôcť rodičom a učiteľovi.

Pomocnú ruku podá i pri náročných životných situáciách

V druhom polroku prvej triedy a vo vyšších ročníkoch pribúda konzultácií
u inak šikovných detí, ktoré majú ťažkosti s osvojením čítania a písania (ide o takzvané špecifické poruchy učenia). Školský psychológ môže tieto deti včas podchytiť, urobiť prvú diagnostiku a u ťažších prípadov nasmerovať rodičov do spádovej pedagogicko- psychologickej poradne, ktorá poradí, čo ďalej.

Následne pomáha napríklad s vypracovaním individuálneho vzdelávacieho plánu, sleduje výučbové pokroky v čítaní a písaní, konzultuje s učiteľmi vhodné postupy, spolupracuje s poradňou. Vo vyšších ročníkoch, tak ako sa vyvíja
i osobnosť dieťaťa, sa môžu objavovať či byť nápadnejšie niektoré ťažkosti súvisiace s vrodeným temperamentom a dispozíciami dieťaťa, alebo s náročnými životnými zmenami a situáciami.

Medzi ne patrí napríklad sťahovanie, rozvod rodičov, úmrtie v rodine, ale i radostné zmeny, ako je narodenie súrodenca. Dieťa sa môže začať prejavovať ako úzkostné, uzavreté, pasívne, stratiť záujem o školu a kamarátov alebo, naopak, začať neprimerane zlostiť či odvrávať.

Aj tu by mal školský psychológ vedieť pomôcť a poradiť, ako k potomkovi pristupovať, urobiť orientačnú diagnostiku, ponúknuť individuálnu prácu s dieťaťom alebo nasmerovať na vhodné odborné služby.

Domov a rodina | Materstvo | Batoľa

Čo ohrozuje detské uši počas leta

V puberte deti rodičom zamotajú hlavu

Na druhom stupni školy, od šiestej do deviatej triedy, sa „zákazky“ školského psychológa trošku menia. V tomto období chodia rodičia so školským psychológom konzultovať napríklad vhodnosť voľby osemročného alebo šesťročného gymnázia.

Psychológ môže rodičom pomôcť zorientovať sa v tom, aké má ich dieťa študijné predpoklady, teda napríklad či sa v škole a pri domácej príprave naozaj „len fláka“, alebo podáva výkony v medziach svojich možností. Môže poradiť, aké známky predstavujú práve u neho dobrý výkon a aké nie.

Pre každé dieťa môže totiž trojka znamenať úplne odlišnú mieru preukázanej námahy. Pri nástupe puberty potom u školákov dochádza k mnohým zmenám a často nás čakajú ich veľké emočné výkyvy. Niektoré deti prežívajú pubertu naozaj dramaticky, domáce potýčky nie sú žiadnou vzácnosťou, rovnako ako ťažkosti najrôznejšieho charakteru v škole.

Už dlhšiu dobu základné školy zaznamenávajú napríklad zvýšený výskyt záškoláctva. Aj s týmto problémom sa môžete kedykoľvek obrátiť na školského psychológa, včasná intervencia je pri záškoláctve (alebo ako školáci a študenti hovoria „pri zaťahovaní za školu“) najdôležitejšie.

Keď sa záškoláctvo stane chronickým, potom je každá rada drahá a cesta späť do denného poriadku býva náročná. A vo finále dochádzky do základnej školy sa môžete na psychológa obrátiť s prosbou o pomoc pri voľbe strednej školy. Ten ľahšie identifikuje študijné a osobnostné predpoklady dieťaťa pre štúdium
na vybranej škole a zhodnotí, či je voľba reálna a pre školáka skutočne tá pravá.

Domov a rodina | Zdravá výživa | Životný štýl | Batoľa | Dojča

Ako sa vyhýbať alergii

Školský psychológ aj pre dospelých

Ako na prvom, tak na druhom stupni platí, že za psychológom môže kedykoľvek zájsť samo dieťa, pokiaľ cíti, že potrebuje pomoc. Psychológ je potom, okrem výnimočných situácií, ale povinný byť v kontakte i s rodičmi.

A čo ešte psychológ v škole môže ponúkať? V niektorých školách pracujú školskí psychológovia v rámci školských preventívnych programov s celou triedou. Tieto programy sa týkajú prevencie šikany v škole, prevencie užívania alkoholu a drog, osvety o témach, ako je napríklad problematika duševného zdravia.

Čím ďalej, tým častejšie je školský psychológ potrebný aj pri zabezpečovaní hladkého priebehu integrácie detí so zdravotným postihnutím do bežnej školy (malí autisti, deti s ADHD atď.).

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma