AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Logopédia - kedy má zmysel?

V posledných rokoch sa u detí častejšie objavujú logopedické chyby, ktoré sú často príčinou odkladu školskej dochádzky. Ukazuje sa, že aj v prvých triedach je veľké percento žiakov, ktorí stále ešte bojujú s rečovými ťažkosťami. Kedy je teda vhodná doba na návštevu logopéda?
Logopédia - kedy má zmysel?

Rečový vývoj dieťaťa prebieha už od prvého roku života. V priebehu niekoľkých rokov si od prvých slabík cez nové slová dieťa osvojuje stále bohatšiu slovnú zásobu a vyjadruje sa vo vetách. vetách. Je teda pochopiteľné, že výslovnosť niektorých hlások sa môže do určitého
veku zadrhávať.

Domov a rodina | Materstvo | Zdravá výživa | Životný štýl | Batoľa

Ako zvládnuť jar s pelovou alergiou?

Odborne sa zlá výslovnosť niektorých hlások nazýva hatlavosť alebo dyslália. Návšteva odborného logopedického pracoviska sa odporúča deťom od 4–5 rokov. Ide o deti, u ktorých ste si istí správnym sluchom, a v prípade zlej výslovnosti niektorých hlások.

Ak máte podozrenie na vážnejšie poruchy (dieťa napríklad do 3 rokov vôbec nehovorí alebo má problémy s napodobňovaním mimiky okolo úst, zle vyslovuje viac hlások, nerozumieť mu temer žiadne slovo), rozhodne vyhľadajte odborné logopedické pracovisko.

To zaistí jednak diagnózu potomka a tiež vám navrhne riešenie vhodné vzhľadom k individualitám dieťaťa. Podľa typu náročnosti tiež stanoví frekvenciu návštev. Logopedická pomoc je založená predovšetkým na dobrovoľnosti rodičov i detí, ale aj na spolupráci. Odborník navrhne vhodné postupy a pri návštevách s dieťaťom pracuje.

Najúčinnejšie však je ratolesti sa venovať v tejto oblasti aj doma. Logopéd navrhne domáce úlohy pre prácu s dieťaťom v rodinnom prostredí. Spolupráca logopéda a rodiča je oveľa efektívnejšia z hľadiska skorých výsledkov.

Domov a rodina | Materstvo | Zdravá výživa | Životný štýl | Batoľa

Prvý krok? Potrebuje zdravé nohy!

Trpezlivosť a pochvaly robia divy

Logopedickým poruchám možno u detí predchádzať aj vhodnou prevenciou v rodine či predškolskej inštitúcii. Je samozrejmé, že každé dieťa je iné, pochádza z odlišných sociokultúrnych podmienok než ostatné deti, napriek tomu existuje niekoľko zásadných pravidiel, ktoré platia všeobecne:

1. Dostatok primeraných podnetov:

Ponúkajte dieťaťu dostatok vhodných rôznorodých podnetov a hračiek. Navštevujte kultúrne akcie a podnikajte poznávacie výlety. Zamyslite sa nad pestrosťou hračiek, hier a kníh, ktoré má ratolesť k dispozícii.

2. Správny rečový vzor:

Keďže si dieťa osvojuje jazyk predovšetkým nápodobou, buďte pre dieťa správnym rečovým vzorom. Hovorte na neho a s ním často a v primeranom tempe.

3. Rešpektovanie veku dieťaťa:

Vždy rešpektujte vek dieťaťa. Nepreťažujte ho, ale zároveň nepodceňujte jeho možnosti. Voľte metódy a pomôcky vždy s ohľadom na vek.

4. Individualita a záujem dieťaťa:

Vychádzajte predovšetkým zo záujmu vašej ratolesti a rešpektujte jeho individualitu.

5. Odmena:

Slovná pochvala, výlet alebo rozprávka. Vhodne zvolená odmena dieťa zaiste motivuje k lepšiemu výkonu. Kreativite sa medze nekladú.

6. Trpezlivosť a hravá forma:

Dôležitú rolu zohráva vaša trpezlivosť vzhľadom na dieťa. Snažtesa o trpezlivosť a obmedzte prílišný tlak na učenie. Dieťa by nemalo mať pocit, že
sa niečo musí učiť, tým ho môžete odradiť. Lepší efekt dosiahnete hravou formou, ktorá je dieťaťu prirodzená.

Metódy, ktoré zaistia úspech!

Využívajte bežné predmety okolo vás, prírodu, skrátka reálny svet, ktorý dieťa obklopuje. Len čo sa dieťa postaví na nohy, začne skúmať svet mimo byt a rodinu. Okruh záujmov sa postupne rozširuje – najprv pieskovisko, záhrada, park, potom les okolo chalupy, ulica, detské ihrisko.

Aby dieťa poznalo najbližší svet, musí byť po ruke dospelý, ktorý okomentuje situáciu, dá odpoveď na všetečné otázky a bude nenápadne a nenásilne ovplyvňovať smer detských záujmov. Potom možno predpokladať, že sa bude harmonicky rozvíjať poznanie i reč.

Domov a rodina | Materstvo | Peniaze | Batoľa | Dojča

Autosedačka nie je na parádu

Dieťa formou hry kopíruje okolie a postupne si precvičuje rôzne situácie (na mamičku, obchod, nemocnicu, domácnosť...). Hra sa mení podľa veku, preto je takmer vylúčené, že by dieťa preťažila. To je len vina dospelých, ktorí sa do hry vložia a sledujú nejaký „výučbový cieľ“, pričom nerešpektujú možnosti dieťaťa. Ďalšou metódou, ako prirodzeným spôsobom podporovať rozvoj osobnosti, je práca.

Zábava i dobrodružstvo

Obyčajné pestovanie čohokoľvek na záhone alebo v kvetináči, zber lesných plodov a ich spracovávanie s mamičkou robí deťom radosť. Majú pocit dôležitosti a užitočnosti a ani si neuvedomujú, ako si rozvíjajú jemnú motoriku, takú potrebnú pre správny vývoj reči.

Obrázky a knižky sú ďalšou zásadnou metódou, ktorá podporuje detské poznanie a reč. Obrázky slúžia nielen na hry, ale rozvíjajú znalosti, presnosť zrakového vnímania a musia nadväzovať na konkrétne zážitky (vidieť psa, pohladiť si ho a až potom obrázok).

Je dobré zachovávať tri etapy: obrázok auta – to je auto, ukáž auto, čo to je – zoznámenie, porozumenie a vyslovenie. Pracovať s knižkou musia
deti naučiť rodičia. Odmala si prezerať obrázky, čítať pred usnutím príbehy. Len tak privedieme potomka k čítaniu. Reč sa kultivuje rozhovorom a počúvanie čítania rozširuje slovnú zásobu.

Dnešné deti sú zvyknuté na veľké kvantá informácií. Niekto ich musí naučiť vnímať a postupne aj triediť tieto poznatky. Predstupňom pohyblivých obrázkov sú nepohyblivé obrázky a knižky. Keď bude prevažujúcim zdrojom poznatkov rovno televízia, dieťa si ťažko zvykne na knihy.

Pritom knižky nie sú len zdrojom znalostí, ale aj výtvarného zážitku, majú svoju vôňu, hmat zase poteší dotyk koženej alebo textilnej väzby. Tie deti, ktoré sa naučia mať rady knižky, budú v budúcnosti síce čerpať informácie stále viac z obrazovky alebo internetu ako v študovniach knižníc, ale pre radosť siahnu aj po klasickej knihe.

Rozprávky – ďalší fenomén, ktorý je dobré zapojiť do každodenného života. Okolo dvoch rokov už je dieťa schopné obľúbiť si krátke rozprávky na dobrú noc. Bez rituálu sa mu čoskoro bude zle zaspávať. Rozprávku si môžete tiež vymyslieť a stručne v nej zhodnotiť deň.

Vyrovnať sa so zážitkami, upokojiť vypäté chvíle – a dieťa pokojne zaspí, pretože je všetko jasné, odpustené, urovnané. Trojročné dieťa už rado počúva
i dlhší príbeh. Znesie ten istý text opakovane, naopak mu prekáža, keď sa príbeh mení alebo kráti, pretože ho už vie naspamäť.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma