AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Ako možno vyšetriť sluch novorodencovi

Mamičky v pôrodnici majú často strach, či ich dieťatko má nielen všetkých dvadsať prštekov, ale tiež či vidí a počuje, skrátka, či je a bude v poriadku. Ako prebieha vyšetrenie sluchu u novorodencov?
Ako možno vyšetriť sluch novorodencovi

Sluch patrí k najdôležitejším ľudským zmyslom. Uvádza sa, že až 60 % informácií z okolitého sveta človek získava prostredníctvom sluchu. Sluchové postihnutie preto môže významným spôsobom ovplyvniť celý život – záleží na veľkosti sluchovej chyby a dobe vzniku.

Zdravá výživa | Dojča

Ako sa liečiť z choroby pri dojčení

Pokiaľ je sluchová chyba ľahšieho alebo stredne ťažkého stupňa, dá sa kompenzovať načúvacími prístrojmi. Závažná situácia nastáva, keď sa dieťa narodí ako nepočujúce alebo ohluchne čoskoro po narodení.

Tieto deti sa bez špeciálnej výchovy väčšinou nenaučia hovoriť alebo je ich reč zle zrozumiteľná pre okolie a na komunikáciu používajú náhradné mechanizmy ako napríklad znakový jazyk. Mávajú problémy so začlenením do väčšinovej počujúcej populácie. Od 80. rokov minulého storočia existuje možnosť riešenia i pre tieto deti – ide o kochleárnu implantáciu.

Kochleárny implantát je kompenzačná pomôcka, ktorá umožňuje ľuďom s ťažkou sluchovou stratou znovu vnímať zvuky. Skladá sa z dvoch častí – vnútorná časť sa pri operácii zavedie do slimáka vnútorného ucha a ostáva trvale v tele pacienta. Vonkajšia časť sa nosí zavesená za uchom podobne ako slúchadlo.

Okolité zvuky sa zachytávajú vonkajšou časťou implantátu, ďalej sa spracúvajú a prevádzajú do elektrického signálu. Tento signál sa vysiela do vnútornej časti implantátu, kde podráždi zakončenie sluchového nervu a ďalej sa vedie po sluchovej dráhe do mozgu, kde vzniká vnem zvuku.

Aby sme mohli deťom so sluchovým postihnutím zaistiť včasnú liečbu, je veľmi dôležité sluchovú chybu čo najskôr diagnostikovať. V posledných rokoch sa začína robiť skríning sluchových chýb už u novorodencov v pôrodnici. Robí sa vyšetrenie pomocou tzv. otoakustických emisií.

Vyšetrenie vychádza z poznatku, že zdravé ucho pri podráždení zvukom samo vytvára určité zvukové signály (emisie), ktoré môžeme zaznamenať citlivým prístrojom. Keď sa nám podarí tieto zvuky zaznamenať, emisie sú teda výbavné, môžeme potvrdiť, že ucho s veľkou pravdepodobnosťou počuje.

Ako sa toto vyšetrenie robí?

Do zvukovodu dieťaťa sa vloží malá sonda, ktorá vysiela zvuky a zároveň prijíma odpovede vyšetrovaného ucha (emisie). Celé vyšetrenie trvá niekoľko minút, je nebolestivé a dieťa vôbec nezaťažuje.

Mám dieťa na vyšetrenie nejako pripraviť?

Jedinou podmienkou je, aby dieťa neplakalo a vydržalo niekoľko sekúnd v pokoji. Výhodou je, ak dieťa spí. V priebehu vyšetrenia môže dieťa piť alebo byť dojčené. Pozornosť sa u starších detí môže odviesť i obľúbenou hračkou.

Čo mám robiť, ak toto vyšetrenie u môjho dieťaťa v pôrodnici neurobili?

V prvom rade je možné obrátiť sa na svojho pediatra, ktorý dieťa odošle na príslušné ORL alebo foniatrické pracovisko. Alebo sa na toto pracovisko môžete objednať sami.

Pokiaľ emisie nie sú výbavné, znamená to, že moje dieťa nepočuje?

Nevýbavnosť emisií ešte nemusí znamenať sluchovú chybu. Pokiaľ v stredouší ostane po pôrode zvyšok plodovej vody, dieťa má nádchu alebo napr. úzke zvukovody, emisie nemusia byť výbavné.

Ako sa postupuje, ak emisie v pôrodnici nie sú výbavné?

Dieťa odošle pediater na pracovisko ORL alebo foniatriu, kde sa vyšetrenie opakuje. V prípade opakovane nevýbavných emisií sa dieťa odporučí na špecializované pracovisko, ktoré pomocou ďalších objektívnych vyšetrovacích metód stanoví diagnózu a eventuálny stupeň sluchového postihnutia a odporučí príslušnú liečbu.

Metódy vyšetrenia sluchu u detí

Metódy vyšetrenia sluchu môžeme rozdeliť na subjektívne, pri ktorých musí pacient s vyšetrujúcim spolupracovať, a objektívne, ktoré sú od spolupráce vyšetrovanej osoby nezávislé. Dajú sa teda použiť aj u malých detí a ľudí s rôznym postihnutím.

Základnou metódou vyšetrenia sluchu je sluchová skúška ako reakcia na zvukové podnety a reč.

Domov a rodina | Materstvo | Tehotenstvo

Aké sú príčiny neplodnosti?

U novorodencov sledujeme nepodmienené reflexy (auropalpebrálny reflex, Moroov úľakový reflex, príp. pupilárny reflex) na silné zvukové podnety zo vzdialenosti 0,5–1 m. Dieťa leží na vyšetrovacom stole a nesmie vidieť zdroj zvukového podnetu. Ako zdroj zvuku môžeme použiť tamburínu.

Pokiaľ sa zistia reakcie na zvukové podnety, možno usudzovať na normálny sluch. V súčasnej dobe sa táto skúška považuje iba za orientačnú. Výhodou je možnosť prevedenia kedykoľvek, nie je nutné žiadne špeciálne vybavenie.

U detí starších ako 8 mesiacov sledujeme pátracie reakcie na tiché zvukové podnety (zvukové pískacie hračky, hrkálky, oslovenie menom) zo vzdialenosti 0,5–1 m.

U detí od 3 rokov robíme sluchovú skúšku hlasnou rečou a šepotom. Dieťa opakuje slová, prípadne ukazuje predmety na obrázku. Dieťa s normálnym sluchom počuje hlasnú reč i šepot zo vzdialenosti minimálne 6 m. Skúšku môžeme urobiť pre každé ucho zvlášť.

U spolupracujúcich detí trojročných a starších vyšetrujeme sluch pomocou audiometrie. Sledujeme ich reakcie na čisté tóny (tónová audiometria) alebo robíme slovnú audiometriu, ktorá nám ukazuje, ako dieťa rozumie reči.
 

Objektívne vyšetrovacie metódy sluchu sa robia pomocou špeciálnych prístrojov u spiacich detí (spánok môže byť navodený medikamentmi alebo sa dieťa uvedie do celkovej anestézie). Vyšetrujeme odpovede rôznych častí nervovej sústavy na zvukové podnety.

Na tomto princípe sú založené metódy BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) a SSEP (Steady State Evoked Potentials). Tieto vyšetrenia sa robia na špecializovaných pracoviskách.

Príčiny vzniku sluchových chýb

1. Vrodené – dieťa sa so sluchovou chybou už narodí. Príčinou môže byť dedičnosť alebo pôsobenie vonkajšieho vplyvu na matku počas tehotenstva (užívané lieky, ochorenie matky – rubeola, osýpky, toxoplazmóza a pod.).

2. Získané počas života – ohrozené sú najmä deti nedonosené, s nízkou pôrodnou hmotnosťou, rizikovým pôrodom, s ťažkou novorodeneckou žltačkou. Rizikovým faktorom je podávanie ototoxických antibiotík a cytostatík. K poškodeniu sluchu môže dôjsť po meningitíde, encefalitíde, úrazoch hlavy alebo po dlhodobej expozícii hluku.

Klasifikácia sluchového postihnutia

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) sa osoby so sluchovým postihnutím delia do nasledujúcich skupín:

1. ľahká nedoslýchavosť – priemerné straty na audiograme do 40 dB (pacient má problém rozumieť šepotu)

2. stredná nedoslýchavosť – straty do 55 dB (človek má ťažkosti rozumieť normálnej reči, treba hovoriť hlasnejšie)

3. stredne ťažké postihnutie sluchu – straty do 70 dB (pacient má problémy i pri hlasnej reči)

4. ťažké postihnutie sluchu – straty do 90 dB (pacient rozumie iba s načúvacím prístrojom)

5. zvyšky sluchu – straty nad 91 dB (nerozumie reči ani s načúvacím prístrojom)

Batoľa | Dojča | Novorodenec | Predškolák | Školák

Nepodceňte výber teplomeru

Príznaky postihnutia sluchu u detí

1. U malých detí oneskorenie vo vývoji reči alebo sa vývoj reči úplne zastaví. U väčších detí zlá výslovnosť. Preto by každé dieťa sledované u logopéda malo podstúpiť vyšetrenie sluchu.

2. Dieťa nereaguje na zvuky, neplní úlohy a často žiada opakovanie pokynu. Nerozumie šepotu alebo hlasným pokynom z väčšej vzdialenosti.

3. Pri komunikácii sa natáča k hovoriacemu len jedným uchom (známka jednostranného postihnutia).

4. V škole má ťažkosti pri diktátoch, posluchových cvičeniach, býva zvýšene unavené alebo, naopak, dráždivé a nepokojné.

Prevencia sluchového postihnutia

1. Dodržiavanie správnej životosprávy matky v tehotenstve, tehotná nemá užívať žiadne lieky bez pokynu lekára.

2. Nevystavovať deti dlhodobému a nadmernému pôsobeniu hluku (pozor na hlučné zvukové hračky!).

3. Dbať na správne doliečenie katarov dýchacích ciest a zápalov uší. Snažiť sa predchádzať nachladnutiu vhodnou životosprávou, otužovaním, vitamínmi (ovocie, zelenina), vhodným obliekaním detí.

4. Pri podozrení na nedoslýchavosť včas navštíviť lekára a riadiť sa jeho radami.

Maminkin odborník: MUDr. Zdena Aksenovová

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma